BUNG ĐỌT, RA RỄ

30-10-10 + TE

Xô 20kg

Cơi đọt, rễ bung mạnh đồng loạt

Tưới gốc, tưới tự động, phun lá

✅   Thành phần:

  Công dụng:

  CHI TIẾT:

30-10-10 + TE: XÔ BUNG ĐỌT RA RỄ