BUNG ĐỌT, PHỤC HỒI

35-11-11+TE (Xô 20kg)

Cơi đọt bung mạnh đồng loạt

Tưới gốc, tưới tự động, phun lá

Thành phần:

Công dụng:

CHI TIẾT: 

3-4-15 - TE + AMINO:  HUMATE