COMBI 

NUÔI TRÁI, DƯỠNG TRÁI

Tưới gốc, tưới tự động, phun lá

Thành phần:

CHI TIẾT: