ĐẠM CÁ HỒI

45-10-9-5  (20kg)

Tưới  gốc, tưới tự động, thủy canh, phun lá

✅  Thành phần:

 ✅   Công dụng:

 ✅  CHI TIẾT:

45-10-9-5: ĐẠM CÁ HỒI